Delni kritje fiksnih stroškov

Ukrep velja od 1.10.2020 do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja za največ 6 mesecev.

Upravičenci do te pomoči so pravne in fizične osebe, ki:

 • so imele registrirano dejavnost najkasneje do 1.09.2020
 • imajo vsaj 1 zaposleno osebo na dan uveljavitve zakona 28.11.2020 ali je samozaposlena oseba ( na podlagi 15. Člena ZPIZ-2 vključena v zavarovanje (polni s.p.) ) ali je družbenik, ki je poslovodna oseba in na ta dan vključen v zavarovanje
 • ni na dan 31.12.2019 podjetje v težavah
 • bistveno težje opravlja dejavnost oz je ne more opravljati zaradi posledic epidemije Covid-19
 • zagotavlja da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov (zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali drugi viri)

Do kritja fiksnih stroškov pa NISO upravičeni:

 • proračunski uporabniki (delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 je bil več kot 70%)
 • delodajalec ki opravlja zavarovalniško ali finančno dejavnost (klasifikacija K) in ima več kot 10 zaposlenih na dan oddaje vloge
 • tuje diplomatsko predstavništvo, mednarodne organizacije ter organi EU v Republiki Sloveniji

Višina nekritih fiksnih stroškov se izračuna po lestvici:

Peti odstavek 109. člena ZIUOPDVE določa upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019. Upravičeno obdobje v skladu z osmim odstavkom 109. člena ZIUOPDVE predstavljajo oktober, november in december 2020. Pomeni, da se upoštevajo zadnji trije meseci skupaj v primerjavi z istimi tremi meseci l. 2019.

 • upad prihodkov v primerjavi z letom 2019 od 30%-70% – 0,6%
 • upad prihodkov v primerjav z letom 2018 nad 70% – 1,2%

Znesek ne sme presegati:

 • 1000 eur mesečno na zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
 • 70% neto izgube (AOP 187) upravičenca ki je srednje veliko ali veliko podjetje, oziroma 90% neto izgube (AOP 187) upravičenca ki je mikro ali malo podjetje. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Število redno zaposlenih in velikost upravičenca se ugotavlja na dan oddaje vloge.

Vračilo pomoči

V primeru, da podjetje ugotovi da ne izpolnjuje pogojev morate o tem obvestiti Finančno upravo RS najkasneje do roka predložitve bilance (31.03.2020) in sredstva vrniti v roku 30 dni od vročitve odločbe o vračilu.